Analizy i pomiary właściwości fizykochemicznych gleb:
  • odczynu, zawartości próchnicy, składu granulometrycznego, właściwości sorpcyjnych, właściwości wodnych, gęstości, porowatości, trwałości struktury
  • oznaczanie zawartości przyswajalnych form składników mineralnych:
    N (N-NO3, N-NH4), P, K, Mg, S
  • oznaczanie całkowitych zawartości pierwiastków: N, P, K, Ca, S, Al, Ni, Mn, Pb, Zn, Cu, B, Co, Na, Cr, Fe, As, Ba, Be, Cd, Li, La, Se, Sr, Ti, V, Mo
  • oznaczanie zawartości biodostępnych form metali ciężkich w glebach
  • oznaczanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)
Analizy właściwości i składu chemicznego wód, ścieków, osadów ściekowych i odpadów przemysłowych wraz z opracowaniem programów gospodarczego ich wykorzystania.
Analizy składu chemicznego roślin i produktów pochodzenia roślinnego.
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik