Przedmiot działalności Zakładu:

  • kartografia i waloryzacja przestrzenna gleb w skali kraju i poszczególnych regionów,
  • badania właściwości fizycznych i chemicznych gleb oraz procesów i dynamiki ich zmian,
  • określanie wpływu rolniczej i pozarolniczej działalności na stan obszarów wiejskich - monitoring i doskonalenie kryteriów oceny zanieczyszczeń gleb i wód ksenobiotykami różnego pochodzenia,
  • badania mechanizmów degradacji gleb oraz opracowywanie metod rekultywacji gruntów i obszarów zdegradowanych,
  • transformacja dostępnych zasobów informacji przestrzennej o glebach do formatów stosowanych w Unii Europejskiej,
  • wyznaczanie wskaźników wybranych czynników erozyjnych dla celów wykorzystania w modelach symulacyjnych,
  • regionalna ocena potencjalnej i rzeczywistej erozji wodnej oraz występowania erozji wąwozowej,
  • opracowywanie systemów melioracji przeciwerozyjnych dla obszarów wyżynnych, ze szczególnym uwzględnieniem eko-technicznych zabiegów polepszających gospodarkę wodną i ochronę przed podwoziami,
  • doskonalenie wzorców kompleksowego urządzania obszarów wiejskich zagrożonych erozją oraz opracowywanie organizacyjno-ekonomicznych modeli gospodarstw rolnych o erodowanych gruntach. 

®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik