Publikacje wydrukowane w 2004 roku
PUBLIKACJE RECENZOWANE
Publikacje w czasopismach wymienionych na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (FIIN)
 1. Czyż E. A.: Effects of traffic on soil aeration, bulk density and growth of spring barley. Soil and Tillage Research, 2004, 79 (2): 153-166.
 2. Dexter, A.R., Czyż, E.A., Gaţe, O.P.: Soil structure and the saturated hydraulic conductivity of subsoils. Soil and Tillage Res. 2004, 79 (2): 185-190.
 3. Dexter, A.R.: Soil physical quality. Part I: theory, effects of soil texture, density and organic matter, and effects on root growth. Geoderma, 2004, 120: 201-214.
 4. Dexter, A.R.: Soil physical quality. Part II: friability, tillage, tilth and hard-setting. Geoderma, 2004, 120: 215-226.
 5. Dexter, A.R.: Soil physical quality. Part III: unsaturated hydraulic conductivity and general conclusions about S-theory. Geoderma, 2004, 120: 227-239.
 6. Dexter, A.R.: Soil physical quality. Soil and Tillage Res. 2004, 79 (2): 129-130.
 7. Dexter, A.R., Czyż, E.A.,Gaţe, O.P.: Soil structure and the saturated hydraulic conductivity of subsoils. Soil and Tillage Res. 2004, 79 (2): 185-190.
 8. Dexter, A.R., Birkas, M.: Prediction of the soil structures produced by tillage. Soil and Tillage Res. 2004, 79 (2), 233-238.
 9. Kabata-Pendias A. Soil-plant transfer of trace elements – an environmental issue. Geoderma, 122, 2004, 143-149..
 10. Mroczkowski W., Stuczyński T.: The effect of microorganisms on the spectrophotometric determination of nitrates. Chem. Anal. (Ref. No 111/03).
 11. Siebielec G., G.W. McCarty, T. Stuczyński and J.B. Reeves III. Use of near- and mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy for measuring metal content in soil. J. Environmental Quality, 2004, 33: 2056-2069.
Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych nie będących na liście FIIN
 1. Kabata-Pendias A., Terelak H. Regional variation of trace metal (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) contents of native grassland in Poland. The 3rn International Scientific-Practical Conference “Heavy metals, radionuclides and elements-biofills in the environment”. Semipalatinsk, Kazakhstan, 7-9 October 2004, ss.28-33.
 2. Klimkowicz-Pawlas, A., Maliszewska-Kordybach, B. „Effect of soils contamination with phenanthrene on soil dehydrogenases activity”. Chemia i Inż. Ekologiczna.2004, Nr 6:
 3. Klimkowicz-Pawlas, A., Maliszewska-Kordybach, B. „Zawartość substancji organicznej jako czynnik określający reakcję mikroorganizmów na zanieczyszczenie gleb przez WWA” W: Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych , 2004: 155-161. Wyd. AR w Szczecinie.
Publikacje w czasopismach polskich z listy Zespołu P06-kategorii A/B
 1. Nowocień E., Podolski B., Wawer R. Estimating outflow and sediment uptake of chosen Polish Soil Kinds in Simulated Conditions, EJPAU, Environmental Engineering Series, Vol. 7, 2004, issue 2.
  http://www.ejpau.media.pl/series/volume7/issue2/environment/art-05.html
 2. Nowocień E., Wawer R., Podolski B. Estimating the Soil Susceptibility to Wind Erosion in Conditions of Simulated Wind. Journal of Water and Land Development, 2004
 3. Nowocień E., Hamkalo M.: The study of planning and designing some elements of agricultural roads located within upland protected areas. Lviv I. Franko State Agronomical University, 2004
 4. Podolska G., Podolski B.: Yield, yield components and fruit quality of buckwheat response to soils conditions and cultivars. Advances in buckwheat research, University of Agriculture, Prague, 2004, 509-514.
 5. Stuczyński T., Zawadzka B., Kukuła S., Terelak H., Kuś J.: Waloryzacja warunków środowiskowych dla potrzeb rozwoju rolnictywa ekologicznego. Acta Agroph., Rozpr. I Monografie, 2004(5), 129-152.
 6. Stuczyński T., Łopatka A., Zawadzka B., Siebielec G.: An implementation of environmental databases for physical modeling of water balance and land degradation. Lwów, s. 103-109. ISBN 966-7386-69-2.
 7. Terelak H., Tujaka A., Pietruch Cz.: Copper in the surface layer of farmland soils in Poland. Pol. Jour. Soil Sci., 2003, 36, 2, 137-143 (T. 4.12) – nie podano w 2003 r.
 8. Tujaka A., Terelak H., Pietruch Cz.: Ołów w poziomach orno-próchnicznych gleb rolniczych Polski. Rocz. Glebozn., 2004, 50, 3, 1-7
 9. Turski R., Terelak H., Mocek A.: Czynniki kształtowania oraz jakość i przydatność gleb Polski. Rocz. Glebozn., 2004, 40, 1, 51-67.
 10. 10. Wawer R.: An Indicator For Estimating The Arrargement Of Rural Roads In A Terrain Relief And Its Digital Implementation to GIS on The Example of Grodarz Stream Watershe, EJPAU , Civil Engineering Series, Vol. 7, 2004, issue 2.
 11. Wawer R., Podolski B., Nowocień E.: Analiza zmian użytkowania w zlewni potoku Grodarz w kontekście zagrożenia erozją wodną powierzchniową z wykorzystaniem systemów GIS i teledetekcji. Pam. Puł., nr 137, 2004, s.163-175.
 12. Wawer R., Nowocień E., Podolski B., Hamkalo M.: Application of GIS and Teledetection in Landscape Investigations. Analysis of Land Use Changes in Upland Loess watershed in Context of Potential Water Erosion. International Conference on Landscape Science- Tradition and Trends, Lviv I. Franko State Agronomical University, 2004, p: 207-209.
Publikacje w czasopismach krajowych kategorii B
 1. Jadczyszyn J., Wołk A.: Obserwacje podróżne Stanisława Staszica dotyczące zjawisk erozyjnych i sposobów ochrony gleby. Zeszyty Staszicowskie. 2004, nr 4, str. 291 – 296.
 2. Józefaciuk Cz., Nowocień E., Podolski B.: Ocena melioracji przeciwerozyj-nych w wybranych obiektach badawczo–wdrożeniowych. Acta Agrophysica, 2004
 3. Nawrocki S., Terelak H.: Problemy wartości bonitacyjnej i użytkowej gleb Polski. Acta Agroph., Rozpr. I Monografie, 2004 (5), 43-48.
 4. Nowak E., Jadczyszyn J.; Zróżnicowanie warunków rozwoju rolnictwa w świetle cech przyrodniczych i ekonomicznych województwa świętokrzyskiego”. Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Nr 11. 2004, str. 23-38.
 5. Nowocień E.: Metodyka szacowania pilności utwardzania nawierzchni i umacniania urządzeń odwadniania powierzchniowego gruntowych dróg rolniczych na obszarach wyżynnych. Acta Agrophysica, 2004.
 6. Poniatowska J., NiedĄwiecki J., Gaweł E.: Określenie wpływu gęstości gleb na wegetację roślin na podstawie wskaĄników biometrycznych. Pam. Puł. Nr 138, 2004, 125-133.
 7. Poniatowska J., NiedĄwiecki J., Gaweł E.: Wpływ zawartości węgla organicznego na zwięzłość gleb pod pastwiskiem intensywnie użytkowanym. Pam. Puł. Nr 138, 2004, 135-142.
 8. Terelak H., Tujaka A.: Występowanie pierwiastków śladowych w glebach użytków rolnych woj. podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 2003, 493, cz.I, 245-252
 9. Wawer R.: Cyfrowy model zlewni jako podstawa do planowania melioracji przeciwerozyjnych w zlewniach rolniczych. Acta Agrophysica, 2004.
 10. Woch F.: Kształtowanie środowiska rolniczego na obszarach urzeĄbionych w Polsce na tle wzorców unijnych. Acta Agrophysica 2004 r.
Publikacje w czasopismach polskich z listy Zespołu P06 – kategorii C/D
 1. Tałałaj Z., Wołk A.: „Geneza ochronno-gospodarczej funkcji terenów rolno-leśnych w obszarze trójkąta Puławy-Kazimierz-Nałęczów”. Współczesne problemy ochrony krajobrazu. Wyd. Zesp. Lub. Parków Krajobrazowych. Lublin 2004, s.149-158.
Publikacje w innych recenzowanych czasopismach
 
 1. 1. Nawrocki S., Terelak H.: Bonitacja a wartość użytkowa gleb Polski. Wydawnictwa Naukowe FRNA, 2004, 7-10
Monografie i podręczniki akademickie
Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika w języku angielskim
 1. Gaţe, O.P., Czyż, E.A.,Dexter, A.R.: Effects of readily-dispersible clay on soil quality and root growth. In: Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions, J Lipiec, R. Walczak and G. Jόzefaciuk (Editors), 2004, pp. 48-56, Inst. Agrophysics, Lublin (ISBN 83-87385-82-4).
 2. Kabata-Pendias A., Sadurski W. Trace elements and compounds in soil. W: Elements and their compounds in the environment, Ed: Merian E., Anke M., Ihnat M., Stoeppler M. Wiley-VCH, Weinheim, 2004, ss.79-99.
Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim
 1. Stuczyński T., G. Siebielec, B. Maliszewska-Kordybach, B. Smreczak, L. Gawrysiak. Wyznaczanie obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2004, ss. 103.
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim


 1. Siebielec G., J. Barth, E, Favoino. Odpady organiczne w krajach Unii Europejskiej. Europejska Sieć Kompostowa. Rozdział w monografii „Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko” (Red. J. Drozd). PTSH Wrocław: 2004, 28-44.
Redakcja monografii lub podręcznika w języku angielskim
 1. Dexter A.R. Guest Editor of Special Issue of Soil and Tillage Research (Elsevier) on Soil Physical Quality. Published as volume 79, number 2, December 2004, 79(2), pp 279.
PUBLIKACJE NIERECENZOWANE
Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu międzynarodowym
 1. Czyż E.A. „Ilościowa i jakościowa charakterystyka podatności na destrukcję gleb użytków rolnych w Polsce” (Quantitative and spatial characteristic of sensitivity of Polish agricultural soils to destruction). XII Międzn. Konferencja Naukowa ‘Inżynieria Rolnicza i Środowisko’, 27-29 maja 2004, Międzyzdroje, s. 35-37 (grant KBN 5PO6B00217).
 2. Czyż E.A., Dexter A.R., NiedĄwiecki J. ‘Retencja wodna gleb należących do pszennych kompleksów przydatności rolniczej (Water retention characteristics of soils representing soil complexes suitable for wheat production). XII Międzn. Konferencja Naukowa ‘Inżynieria Rolnicza i Środowisko’, 27-29 maja 2004, Międzyzdroje, s. 119-120 (4.05).
 3. NiedĄwiecki J., Czyż E.A., Dexter A.R. ‘Wpływ zawartości substancji organicznej na przewodność hydrauliczną nasycona gleby (Effect of organic matter content on soil saturated hydraulic conductivity). XII Międzn. Konferencja Naukowa ‘Inżynieria Rolnicza i Środowisko’, 27-29 maja 2004, Międzyzdroje, s. 129-130
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik