Publikacje wydrukowane w 2006 roku
PUBLIKACJE RECENZOWANE
KATEGORIA A
Publikacje w czasopismach wymienionych na liście
Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (FIIN)

 1. Birkás, M., Dexter, A.R., Kalmar, T., Bottlik, L. (2006). Soil quality – Soil condition – Production stability. Cereal Research Communications, 34 (1): 135-138.

 2. Mroczkowski W., Stuczyński T.: The effect of Microorganisms on the Spectrophotometric determination of Nitrates in contaminated Ground Waters. Chem. Anal (Warsaw).51.(2006).

 3. Mroczkowski W., Stuczyński T.: Toxic Effects of Ammonia Volatilizing from Sandy soil Fertilized with Ammonium Salts and Urea on Barley Crop Decreases. Polish J. of Environ. Stud. Vol.15. No. 5 (2006)..

 4. Siebielec G., T. Stuczyński, R. Korzeniowska-Pucułek. Metal bioavailability in long term contaminated soils of Tarnowskie Gory area. Polish Journal of Environmental Studies, 2006, 15: 121-129.

 5. Siebielec G., R.L. Chaney. Mn fertilizer requirement to prevent Mn deficiency when liming to remediate Ni-phytotoxic soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2006, 37: 163-179.

 6. Wawer R., Nowocień E. Digital Map Of Actual Water Erosion Risk In Poland. A Qualitative, Vector Based Approach. Polish Journal of Environmental Studies. , 2006.


KATEGORIA B
Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym
lub czasopiśmie polskim o zasięgu co najmniej krajowym

 1. Wawer R., Nowocień E., Szewrański Sz., Żmuda R.: Analiza sieci dróg rolniczych z wykorzystaniem GIS na przykładzie zlewni potoku Mielnica. Roczniki Geomatyki, 2006, Tom IV, Z. 4, w druku (grant 2P06S 02326).

 2. Wawer R.: Metage WebGIS. UMN MapServer w wizualizacji wyników badań naukowych. Roczniki Geomatyki, 2006, Tom IV, Z. 4, w druku (grant 2P06S 02326).

KATEGORIA C
Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie

 1. Czyż E.A (2006): Effect of management practices on soil physical quality. 17th Conf.Triennial ISTRO ”Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Germany, 28 August – 3 Sept., 2006.

 2. Czyż E.A., NiedĽwiecki J., Dexter A.R., 2006: Wpływ niektórych parametrów fazy stałej gleby na retencję wodną w warstwie ornej gleb mineralnych. Zesz. Prob. Post. Nauk. Rol. 508, 27-39.

 3. NiedĽwiecki J., Czyż E.A., Dexter A.R., 2006: Przewodność hydrauliczna warstwy ornej gleb w zależności od parametrów fazy stałej gleby. Pam. Puł. 148, 297-307.

 4. Gaţe O.P., Czyż E.A., Dexter, A.R.: Soil physical quality, S, as a basis or relationships between some key physical properties of arable soils. 17th Triennial Conf. ISTRO ”Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Germany, 28 August – 3 Sept., 2006.

 5. Dexter, A.R. Applications of S-theory in tillage research. 17th Conf.Triennial ISTRO ”Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment”, Kiel, Germany, 28 August – 3 Sept., 2006.

 6. Czyż E.A., Dexter A.R., Lactionova T.N.: (2006): Soil stability in water as affected by different land use. 17th Triennial Conference, "Sustainability – its Impact on Soil Management and Environment” Kiel, Germany, 28 August – 3 Sept., 2006.

 7. Keller, T., Arvidsson, J., Dexter, A.R. Prediction of the aggregate size distribution produced by tillage from the water retention curve. 17th Conf. ISTRO, Kiel, Germany, 28 Aug. – 3 Sept., 2006.

 8. Farkas, Cs. , Dexter, A.R. Effects of choice of soil tillage system on soil physical quality - results from field trials. 17th Conf. ISTRO, Kiel, Germany, 28 Aug – 3 Sept., 2006.

 9. Birkaś, M., Dexter, A.R., Kalmár, T., Bottlik, L. Soil quality – Soil condition –.Production stability. Hungarian Academy of Sciences, 5th Alps-Adria Scientific Workshop, Opatija, Croatia, 6 – 11 March, 2006.

 10. Keller, T., Arvidsson, J., Dexter, A R. Aggregate size distribution produced by tillage with a mouldboard plough as affected by the water content and the physical quality of soil. In: NJF seminar 378 on Tillage Systems for the Benefit of Agriculture and the Environment, Extended Abstracts, Nordic Agricultural Academy, Odense, Denmark, 29, pp. 39-45, 29-31 May, 2006.

 11. Czyż, E.A., Dexter, A.R. Terelak, H. Zawartość iłu łatwo dyspergującego w glebach jako miara ich podatności na destrukcję. Konferencja Naukowa Komitetu Agrofizyki PAN „Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych” Lublin 11-12 maja 2006r.: 28-29.

 12. Dexter, A.R., Czyż, E.A : Ocena wpływu uprawy konserwującej na kształtowanie właściwości fizycznych gleb. Konferencja Naukowa Komitetu Agrofizyki PAN „Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych”. Lublin 11-12 maja 2006r.: 52-53.

 13. Pecio A., NiedĽwiecki J., Kubsik K. Usefulness of the scientific observations method for analysis of productive and ecological results of soil tillage to different depth. IX ESA Congress, 4-7 September 2006, Warszawa. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2006, 575-576.

 14. Martyniuk S., Pecio A., NiedĽwiecki J.: Soil microbial and biochemical properties as influenced by different soil tillage system. IX ESA Congress, 4-7 September 2006, Warszawa. Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2006, 559-560.

 15. NiedĽwiecki J., Czyż E.A., Dexter A.R., Reszkowska A. Effect of soil organic matter content on soil physical quality and implication for environmental protection. Int. Conf. “Soil protection strategy-needs approaches for policy support” 9-11 March 2006, IUNG-PIB, Puławy, Poland. 106-108.

 16. Wawer R., Nowocień E. 2006. Mapa erozji wodnej aktualnej w oparciu o CORINE Land Cover 2000. Pamiętnik Puławski, 2006.

 17. Wawer R., Nowocień E., Kozyra J., Budzyńska K. Cyfrowa mapa zagrożenia erozją wodną powierzchniową obszaru polski. Rozdzielczość przestrzenna 500m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2006, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 215-223.

 18. Wawer R., Nowocień E. Cyfrowa mapa: Występowanie erozji wodnej powierzchniowej obszaru Polski w oparciu o Corine Land Cover 2000. Rozdzielczość przestrzenna 500 m. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2006, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 207-213.

 19. Wawer R., Nowocień E., Budzyńska K., Podolski B. Cyfrowa mapa podatności gleb użytków rolnych na erozję wodną powierzchniową. Skala referencyjna 1:500000. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2006. CCCLXXV, Rolnictwo 65: 223-227.

 20. Żmuda R., Szewrański Sz., Sasik J., Wawer R. Erozja wodna gleb na przykładzie geoekosystemu zlewni Mielnicy, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCLXXV, 2006, Rolnictwo 65: 281-286, (grant 2P06S 02326).

 21. Nowocień E., Podolski B., Wawer R., Metodyczna koncepcja badań podatności gleb na erozję wodną i wietrzną w warunkach modelowych. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2006, CCCLXXV, Rolnictwo 65: 95-98.

 22. Nowocień E., Wawer R., Podolski B. The evaluation of anti-erosional meliorations on chosen objects. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development Series, 2006.

 23. Wawer R., Nowocień E., Szewrański Sz., Żmuda R.A decision support system for precise erosion control planning. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development Series, 2006.

 24. Wawer R., Nowocień E., Szewrański Sz., Żmuda R. The improvement of the spatial structure and quality of rural communication system in loess upland watershed. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Environmental Development Series, 2006.

 25. Woch F.: „Problem erozji gleb w realizowanych obecnie przemianach strukturalnych na obszarach wiejskich” Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu Nr CCCLXXV Rolnictwo Nr 65 Poznań 2006, str. 243-253.

 26. Woch F.: „Ocena organizacyjno-gospodarczych skutków scalania gruntów” Pamiętnik Puławski Nr 142, 2006 r.

 27. Czyż E.A., Dexter A.R., Terelak H.: Zawartość iłu łatwo dyspergującego w glebach jako miara ich podatności na destrukcję. W: Materiały konferencji nt. Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych. IA PAN w Lublinie, 11-12.05.2006 r., s.28-29 .

 28. Noworolnik K., Terelak H.: Wpływ agrochemicznych właściwości gleb na plon ziarna i białka jęczmienia jarego i owsa oraz ich mieszanki. Rocz. Glebozn. t.57, nr ¾, 2006.

 29. Stuczyński T., Terelak H., Kuś J.: Próba wydzielenia obszarów przydatnych do różnych systemów produkcji rolniczej. Wieś Jutra, nr 6(95), s.21-23, 2006.

 30. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Kukuła S.: „Wykorzystanie Systemu Informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej do analiz regionalnych. Serja – Raporty PIB nr 3, Regionalne Zróżnicowanie Produkcji Rolniczej w Polsce: 33-52

 31. K. Filipiak, T. Stuczyński. 2006. Kryteria wyodrębniania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w świetle badań IUNG. Wieś Jutra 6(95).

 32. Tujaka A., Terelak H.: Wpływ rekultera na skład chemiczny, plonowanie i przydatność rolniczą roślin uprawianych na glebach zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z.506, s.497-505, 2005 (nie podano w 2005 roku)

Monografie i podręczniki akademickie
Autorstwo rozdziału monografii lub podręcznika w języku angielskim

 1. Gaţe O.P., Czyż E.A., Dexter A.R. (2006) Soil physical quality, S, as a basis for relationships between key physical properties of arable soils. In: Rainer Horn, Heiner Fleige, Stephan Peth, Xinhau Peng (editors) “Soil management for Sustainability”. Wydanie książkowe Advances in GeoEcology: vol. 38: 102-109. Catena Verlag: Reiskirchen (ISBN 3-923381-52-2).

Autorstwo monografii lub podręcznika w języku polskim

 1. T. Stuczyński T., K. Filipiak, J. Kozyra, T. Górski, J. Jadczyszyn. Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w Polsce. IUNG Puławy 2006.

 2. Woch F.: Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa. Rozdział - „Zagadnienia erozji gleb”.Puławy, 2006, s:199-223.

 3. Nowocień E.: Rozdział „Drogi gruntowe a ochrona przestrzeni rolniczej”. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla Potrzeb Ochrony Gruntów w Województwie Podlaskim. Praca zbiorowa.. Puławy, 2006, s:194-233.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku w języku polskim

 1. Czyż E.A. Wybrane właściwości fizyczne i fizykochemiczne gleb. W: Pracy zbiorowej pod redakcją Franciszka Wocha „Wademekum Klasyfikatora Gleb”. IUNG-PIB, Puławy, 2006: 20-48. ISBN 83-89576-02-3.

 2. Czyż E.A., Łopatka A. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu gospodarki wodnej gleb. W: Pracy zbiorowej pod redakcją Tomasza Stuczyńskiego „Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim”, 2006: 141-145. ISBN-83-89576-76-7

 3. Czyż E.A., Łopatka A. Metodyka analizy gospodarki wodnej gleb. W: Pracy zbiorowej pod redakcją Tomasza Stuczyńskiego „Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim”, 2006: 146-155. ISBN-83-89576-76-7

 4. Czyż E.A., Łopatka A. Przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej gleb i bilans wodny W: Pracy zbiorowej pod redakcją Tomasza Stuczyńskiego „Wdrożenie zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim”, 2006: 156-168. ISBN-83-89576-76-7.

 5. Jadczyszyn J., Stuczyński T., Dobers S.: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego. Rozdział - Erozja wodna. IUNG-PIB i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Puławy – Białystok 2006, ISBN-83-89576-76-7: 169-179.

 6. Jadczyszyn J.: Lokalizacja przestrzenna plantacji energetycznych. Oficyna Wydawnicza WIT. Warszawa 2006, ISBN 83-88311-83-2: 218-230.

 7. Łopatka A., Kozyra J., Pudełko R., Stuczyński T., Jadczyszyn J.:. Rozdział - Erozja Wietrzna. IUNG-PIB i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Puławy – Białystok 2006, ISBN-83-89576-76-7: 180 – 192.

 8. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Siebielec G.: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego. Rozdział - Warunki glebowe. IUNG-PIB i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Puławy – Białystok 2006, ISBN-83-89576-76-7: 31-110.

 9. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Zaliwski A.: Wademekum klasyfikatora gleb. Rozdział - System Informacji Geograficznej (GIS) jako narzędzia wsparcia decyzji w zarządzaniu i ochronie środowiska. IUNG-PIB Puławy 2006: 267 – 279 .

 10. Terelak H. Zawartość metali śladowych i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenie tymi pierwiastkami. Wademekum Klasyfikatora Gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha, s.166-181. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

 11. Woch F.: Bonitacyjna klasyfikacja gleb. Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha , s. 55-65. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

 12. Woch F.: „Kompleksy przydatności rolniczej gleb”. Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha ,str. 66-74. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

 13. Woch F.: Systematyka i charakterystyka gleb Polski. Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha , s. 75-107. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

 14. Woch F.: Wykorzystanie bonitacji gruntów w procesie przemian strukturalnych na obszarach wiejskich. Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha, s. 182-198. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

 15. Woch F., Tałałaj Z.: Problematyka zalesiania gruntów rolnych i kształtowania granicy rolno-leśnej. Wademekum klasyfikatora gleb. Praca zbiorowa pod red. F. Wocha ,s. 224-266. Wyd. IUNG-PIB Puławy, 2006.

Redakcja monografii lub podręcznika w języku polskim

 1. Stuczyński T.: Redakcja monografii pt. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej Województwa Podlaskiego. IUNG Puławy, 2006.

 2. Woch F.: Redakcja podręcznika dla uczestników podyplomowego studium z zakresu gleboznawstwa, organizowanego przez IUNG-PIB w Puławach oraz klasyfikatorów gruntów pt.: „Wademekum klasyfikatora gleb”.

 3. Woch F.: Redakcja opracowania monograficznego pt.: „Kompleksowe scalanie gruntów oraz jego wpływ na środowisko”.

PUBLIKACJE NIERECENZOWANE
Publikacje w materiałach konferencyjnych i inne o zasięgu międzynarodowym

 1. Czyż E.A., Dexter A.R. Ocena wpływu różnych systemów uprawy roli na kształtowanie wybranych właściwości fizycznych gleb. XII Międzynarodowe Sympozjum ”Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji” SGGW Warszawa, 21-22 września 2006: 53-54.

 2. Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Janusauskaite D.: „Influence of phenanthrene on nitrifying bacteria activity in soils from industrial and agricultural areas”. In: Mat. of International Conference “Soil protection strategy – needs and approaches for policy support”: 98-99, CoE PROLAND, IUNG-PIB, Puławy, Poland, 9-11 March, 2006.

 3. Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B.: „Ecotoxic activity of selected PAHs in freshly contaminated soils”. In Mat. of “International Conference on Ecotoxicology 2006. Trends and perspectives”,: 73-74. Wisła, , Poland, 17–20 September 2006.

 4. Maliszewska-Kordybach B., Terelak H., Stuczyński T.: Heavy metals in agricultural soils in Poland – monitoring and methods of assessment. In: Materials of the 3th International Conference “Metals in environment” Vilnius, Lithuania 26-29.04.2006 : 35-36.

 5. Maliszewska-Kordybach B. International standardization activities in the area of evaluation of ecotoxic effects in terrestrial environment - potential endocrine disrupters (PAHs) as a case study. Mat. of Workshop on Trends in Ecotoxicology. “Emerging pollutants: endocrine disrupting subtances, pharmaceuticals and personal care products”. Silesian University of Technology, Gliwice, 3-4 April 2006.

 6. Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B. Januskaites D. “Ecotoxicity testing for soil quality assessment - criteria and implications. Mat. Intern. Conference “Soil Protection Strategy – needs and approaches for policy support” : 17-18. CoE PROLAND at IUNG-PIB, Pulawy, Poland, March 2006.

 7. Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Januskaites D. Vulnerability of soils to ecotoxic effect of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Mat. International Conference on Ecotoxicology - trends and perspectives; 89 Wisła, Poland 17-20 September, 2006.

 8. Maliszewska-Kordybach B. , Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B.: “Effect of soil physicochemical properties on toxicological bioavailability of phenanthrene for soil microorganisms”. In: Mat. of International Workshop “Bioavailability of pollutants and soil remediation”; 33, Sevilla, Spain, 10-13 September, 2006.

 9. Smreczak B. Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B.: „Selection of plant species for phytotoxicity tests with PAHs” In: Mat. of International Conference “Soil protection strategy – needs and approaches for policy support”: 132, IUNG, Pulawy, Poland, 9-11 March, 2006.

 10. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B. “Evaluation of the impact of sunflower on PAH degradation in soils amended with compost and sewage-sludge” Mat. of the Meeting of WG4 COST 859 “Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety”, 27-29 April 2006, Lisbon, Portugal.

 11. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B.: „The influence of annual plants cultivation on PAH degradation in contaminated soils – as affected by the root system abundance” Mat. of the Meeting of WG4 COST Action 859 “Phytotechnologies to promote sustainable land use and improve food safety” 27-29 April 2006, Lisbon, Portugal.

 12. Smreczak B., Krektun B., Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A.: Bioavailability/toxicity of phenanthrene in freshly contaminated soils, Mat of IV International Scientific Conference „Toxic substances in environment”, Kraków, 5-6 September, 2006.

 13. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B., Klimkowicz-Pawlas A. „Phenanthrene availability assessment by biological and chemical methods in soils with different properties”. In: Mat. of International Workshop “Bioavailability of pollutants and soil remediation”: 126, Sevilla, Spain, 10-13 September, 2006. (Grant 6PO6SO3125, 4.12).
 14. Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B., Harnsen J., Klimkowicz-Pawlas A.: “Environmental availability of persistent toxic substances (PTS) – theoretical and practical aspects”. In Mat. of “International Conference on Ecotoxicology 2006. Trends and perspectives”:11-112, Wisła, Poland, 17 –20 September 2006.

 15. Stuczyński T., Terelak H., Maliszewska-Kordybach B.: Monitoring of agricultural soils in Poland – determination of heavy metals content w materiałach konf. nt. Assessment and reduction of heavy metals input into agrosystems. KTBL, 432, s.223-227, 2005 (nie podano w 2005 roku).

Publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym

 1. Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B.: „Porównanie parametrów określających reakcje mikroorganizmów na zanieczyszczenie gleby przez związki z grupy WWA”. W Mat. III Konferencji „Biologiczne Metody oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”, Paradyż, 31 sierpień – 2 wrzesień 2006.

 2. Klimkowicz-Pawlas A., Smreczak B., Maliszewska-Kordybach B.: „Zastosowanie chromatografii gazowej w oznaczaniu biodostępnej frakcji WWA w glebach”. W: Mat. VII Konferencji Chromatograficznej „Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie człowieka”: 155, Białystok, 10 – 13 wrzesień, 2006.

 3. Wawer R.: WebGIS w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych. UMN MapServer. Konferencja naukowa „Informatyka w zarządzaniu w sytuacjach kryzysowych”. Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 25-26 maja 2006.

Instrukcje wdrożeniowe i upowszechnieniowe oraz materiały szkoleniowe

 1. Jadczyszyn J., Stuczyński T.: „Wykorzystanie zintegrowanego systemu informacji o rolniczej przestrzeni produkcyjnej (zsirpp) dla celów gospodarki gruntami”. Materiały szkoleniowe dla klasyfikatorów. IUNG-PIB 2006: 33 – 52.

 2. Kozłowski J., Woch F.: „Wykorzystanie aktualnych przepisów prawnych w postępowaniu scaleniowo-wymiennym” – Materiały szkoleniowe „Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko” IUNG-PIB Puławy, 2006, str.40-48.

 3. Woch F.: „Perspektywy zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” – Materiały szkoleniowe „Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko” IUNG-PIB Puławy, 2006, str. 5-21.

 4. Woch F.: „Koncepcja kompleksowego scalania gruntów” – Materiały szkoleniowe „Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko” IUNG-PIB Puławy, 2006, str. 22-31.

 5. Woch F.: „Wpływ scalenia gruntów na środowisko przyrodnicze” – Materiały szkoleniowe „Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko” IUNG-PIB Puławy, 2006, str. 143-150.

Publikacje popularnonaukowe i popularne

 1. Woch F.: „Scalanie gruntów na LubelszczyĽnie” – Poradnik gospodarski. Nr 1. 2006, s. 7.

Opracowanie oryginalnej mapy (autoryzowanej)
 1. J. Jadczyszyn , T. Stuczyński, Wróblewska E., Budzyńska K. Numeryczna mapa zagrożenia gruntów ornych potencjalną erozją wodną powierzchniową województwa mazowieckiego.IUNG-PIB Puławy, 2006.

 2. Jadczyszyn J., Stuczyński T., Wróblewska E., Budzyńska K. Numeryczna mapa potencjalnej erozji wietrznej województwa lubelskiego.IUNG-PIB Puławy, 2006.

 3. Stuczyński T., Jadczyszyn J. Numeryczna mapa zasobów wody potencjalnie dostępnej dla roślin w profilu glebowym obszaru RZGW Gliwice.IUNG-PIB Puławy, 2006.

 4. Stuczyński T., Jadczyszyn J. Numeryczna mapa przepuszczalności gleb obszaru RZGW Gliwic. IUNG-PIB Puławy, 2006.

®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik