URBAN-SMS

Urban Soil Management Strategy
Strategia Gospodarki Glebami Miejskimi

Realizowany w ramach programu Central Europe, będącego częścią INTERREG IVb.

Rozpoczęcie: październik 2008 r.
Zakończenie: czerwiec 2012 r.

Czas trwania: 42 miesiące
Partnerami w projekcie są
 • Miasto Stuttgart (koordynator),
 • Miasto Wiedeń,
 • Federal Environmental Agency Austria,
 • Miasto Mediolan,
 • University of Torino,
 • Miasto Celje,
 • Agricultural Institute of Slovenia,
 • Centre for Soil and Environmental Research,
 • IUNG-PIB,
 • Czech University of Life Sciences in Prague,
 • Soil Science and Conservation Research Institute in Bratislava,
 • District Authority Stuttgart.
Celem projektu jest stworzenie wspólnej strategii i narzędzi do zrównoważonego gospodarowania glebami miejskimi w krajach środkowej Europy. Gleby miejskie pełnią szereg funkcji istotnych dla lokalnego klimatu i środowiska: funkcja retencyjna w stosunku do wody i zanieczyszczeń, regulacja temperatury powietrza, zachowanie bioróżnorodności. Ochrona najlepszych gleb miejskich ma więc podstawowe znaczenie dla warunków życia w miastach. Praca w projekcie będzie odbywać się w 6 pakietach roboczych. Terenem badań będą następujące miasta: Stuttgart, Wiedeń, Praga, Bratysława, Celje, Wrocław, Mediolan, Salzburg. W projekcie powstanie internetowy i stacjonarny komputerowy system wspierania decyzji odnośnie zagospodarowania gruntów w miastach. System ten zostanie przetestowany i wprowadzony we wszystkich w/w miastach z uwzględnienim ich specyfiki i potrzeb. Dodatkowo opracowane zostaną wytyczne dla ochrony gleb miejskich. Dokonany zostanie przegląd istniejących instrumentów ochrony gleb w 8 miastach wraz z oceną ich skuteczności na podstawie analizy konsumpcji najlepszych gleb przez budownictwo w ostatnich kilkunastu latach. Projekt zakłada opracowanie modeli przewidywanych zmian użytkowania gruntów w miastach przy obecnych uregulowaniach prawnych oraz dla różnych scenariuszy ochrony gleb wraz z oceną potencjalnego wpływu tych zmian na wskaźniki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Jednym z celów projektu jest zwiększenie świadomości osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w zakresie konieczności ochrony gleb oraz ich udziału w definiowaniu założeń zrównoważonego użytkowania gruntów. Realizacja projektu będzie się odbywać w ścisłej współpracy z późniejszymi użytkownikami systemu, a więc administracją lokalną, oraz innymi interesariuszami. Współpraca ta będzie zawierać zarówno analizę potrzeb w zakresie narzędzi i warstw informacji jak i etap praktycznego zastosowania opracowanego w ramach projektu systemu zarządzania glebami.
Zespół IUNG koordynuje pakiet tematyczny
Acceptance and awareness” (WP6) oraz
  w szczególności skupia się na
 • wykonaniu oceny skuteczności instrumentów kompensacji,
 • analizie zmian użytkowania gruntów w w/w miastach,
 • przewidywaniu konsumpcji gleb i jej skutków dla różnych scenariuszy ich ochrony oraz
 • konsultacjach ze stronami będącymi końcowymi odbiorcami wytycznych ochrony gleb i systemu wspierania decyzji.
www: http://www.urban-sms.eu
®IUNG 2005-2014 Pytania i komentarze: WEBMASTER Projekt i aktualizacja strony:
M. Kowalik